Salta al contingut
ABC21 – Fundació Catalana Síndrome de Down

1. Característiques del Servei

La FCSD ofereix, per mitjà de la seva pàgina web TTB, serveis d’informació documental i de consultoria a distància, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional, adreçats a respondre les necessitats dels familiars de persones amb la Síndrome de Down.

Per poder gaudir de tot el material informatiu així com del servei de consultoria on line per part dels nostres professionals, l’usuari ha d’enregistrar-se com a subscriptor i satisfer el pagament de la quota de subscripció.

El subscriptor té dret a:

  • Accedir a tot el material informatiu publicat en el web
  • Realitzar consultes on line sense limitació als professionals especialistes
  • Realitzar i publicar els seus comentaris al web prèvia moderació per part de la Fundació Catalana Síndrome de Down

La realització del registre i el posterior pagament de la quota atribueix a l’usuari la condició de subscriptor i suposa l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals de Contractació.

2. Qui pot contractar el servei de subscripció

Els usuaris que contractin subscripcions hauran de ser persones físiques majors d’edat amb facultats suficients per contractar. El fet d’omplir el formulari de subscripció implicarà l’alta com a usuari registrat. La subscripció permet l’accés personal i exclusiu del subscriptor.

3. Realització de consultes

Les consultes es realitzaran a través de l’espai habilitat per aquest servei i seran contestades pel professional que, des de la FCSD, es consideri més adequat d’acord amb l’especialitat i el tipus de consulta realitzada.

Les consultes per part dels subscriptor han de ser concretes i aportar les dades necessàries per poder donar la resposta sol·licitada.

Les consultes seran sobre un únic familiar.

El professional mantindrà la total confidencialitat de les dades i de la informació rebuda.

S’entén per consulta la comunicació on line entre subscriptor i professional sobre un tema concret i determinat, podent necessitar fer més d’una comunicació abans de tancar la consulta.

La durada de la consulta serà variable en funció de la complexitat d’aquesta i finalitzarà quan el professional, conjuntament amb el subscriptor, consideri que ja està resolta, donant així per TANCADA la consulta, i podent obrir una de nova si el subscriptor ho necessita.

4. Pagament

El preu de la subscripció és el que consta a la web en el moment de l’acceptació de les condicions i la seva tramesa. El preu inclou l’impost (IVA) corresponent.

El pagament es farà en la modalitat triada per l’usuari segons les opcions que es proposin i en termes generals es pagarà a l’inici de la subscripció.

No s’admeten modificacions o revocacions de subscripcions un cop efectuada l’acceptació.

S’informa que l’ús fraudulent de targetes de crèdit o la denegació de l’operació de cobrament per la causa que sigui donarà dret a l’FCSD a rescindir la contractació del servei, sense perjudici de les responsabilitats civils i penals corresponents.

Les subscripcions es renovaran  automàticament pel mateix període contractat, excepte si l’usuari comunica la seva voluntat de no renovar.

L’FCSD, com a subjecte obligat per la Llei 10/2010, de 28 d’abril, informa que qualsevol operació sospitosa de ser considerada de blanqueig de capitals o finançament del terrorisme serà comunicada al Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries.

5. Bon ús de les consultes

El servei de consultes ha de ser utilitzat per part dels subscriptors exclusivament per aquesta finalitat.

La consulta només pot anar adreçada a un únic familiar per subscripció.

L’espai de consulta no està pensat ni destinat per realitzar diagnòstics ni tractaments ni seguiment de cap tipus de malaltia o de trastorn que requereixi d’una teràpia . El contacte on line que s’ofereix no substitueix ni és equivalent a cap teràpia.

6. Ús del material

El subscriptor podrà descarregar-se per a ús personal tot el material, però en cap cas estarà facultat per l’ús comercial dels continguts del lloc web ni per cap de les restriccions a les que es fa referència a l’apartat 4) ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB I SERVEIS de les Condicions Generals d’Ús.

Anar a dalt