Salta al contingut
ABC21 – Fundació Catalana Síndrome de Down

Ecografia

L’ecografia és un procediment mèdic que, mitjançant la interpretació dels ecos reflectits després de l’aplicació d’un eix d’ultrasons dirigit a una estructura de l’organisme, permet la creació, en temps real, d’una imatge de l’anatomia.

Característiques generals

És una tècnica diagnòstica, generalment no invasiva, que s’obté aplicant des de fora de l’organisme, en contacte amb la pell i en direcció a l’òrgan que s’ha d’estudiar, un dispositiu (anomenat transductor) amb capacitat per emetre ones sonores no audibles d’alta freqüència (ultrasons) que travessen els teixits humans i que alhora son capaces de captar els ecos reflectits en l’òrgan que s’estudia. L’examen mitjançant computadora del senyal dels ecos reflectits permet generar una imatge anatòmica i en moviment, en temps real, de l’òrgan estudiat. Algunes vegades, segons l’òrgan que s’hagi d’estudiar i a fi d’aconseguir una major proximitat i millor resolució de la imatge generada, el transductor s’introdueix dins de l’organisme (recte, vagina o esòfag: ecografia transrectal, transvaginal o transesofàgica) i es converteix en una exploració diagnòstica mínimament invasiva. No es coneixen efectes adversos dels ultrasons sobre els teixits ni tampoc es descriuen efectes teratogènics (malformacions) sobre els teixits fetals, per la qual cosa l’ecografia s’ha convertit en un procediment diagnòstic segur, sense efectes secundaris i d’aplicació fàcil, que interpretada per professionals experts aporta una gran ajuda diagnòstica. Té múltiples aplicacions i principalment es fa servir per a l’estudi del cervell i les estructures veïnes (en el nounat), la tiroide, el cor (ecocardiografia), la mama, les vísceres i estructures abdominals, la pròstata (ecografia transrectal), l’estudi de l’embrió i del fetus, i el control de la gestació. Els progressos tecnològics han permès complementar l’ecografia amb la tècnica Doppler i han fet possible la seva codificació en color i la reconstrucció tridimensional. L’ecocardiografia Doppler s’ha convertit en una eina diagnòstica bàsica per a moltes patologies, sobretot en la patologia cardíaca, i ara és una tècnica indispensable per a l’avaluació diagnòstica i terapèutica de moltes cardiopaties i en especial en el camp de les cardiopaties congènites.

Síndrome de Down

Les indicacions de l’ecografia en les persones amb síndrome de Down són les mateixes que en la resta de la població. Tanmateix, cal destacar que en l’ecografia fetal es pot sospitar l’existència de la Síndrome de Down

Per mitjà d’una ecocardiografia fetal es poden detectar les malformacions cardíaques que sovint pateixen aquests nens. L’ecocardiografia Doppler és una exploració que hauria de ser pautada en qualsevol nounat amb síndrome de Down, a fi de descartar l’existència freqüent d’una cardiopatia congènita. En les persones amb síndrome de Down que pateixen una cardiopatia congènita, l’ecocardiografia Doppler es converteix en una eina molt valuosa per al seguiment clínic i el disseny d’una estratègia terapèutica.

Anar a dalt