Salta al contingut
ABC21 – Fundació Catalana Síndrome de Down

Escolaritat

L’escola és el lloc on s’ensenya i s’aprèn. El terme «escolaritat» fa referència al conjunt de cursos que du a terme un estudiant en els quals adquireix coneixements acadèmics i també es socialitza.

Característiques generals

Educar consisteix a transmetre uns coneixements que no només són acadèmics, sinó que tenen a veure amb els valors, amb el desenvolupament psicoafectiu del nen i amb el seu procés de socialització. L’escolarització d’un nen abasta pràcticament tota la seva infantesa. Hi ha, fonamentalment, dos tipus d’escoles: l’escola ordinària, que pot ser pública, concertada o privada, segons si està subvencionada o no per l’Administració i que acull tota mena de nens; i l’escola especial, que atén nens que presenten dificultats en el desenvolupament. També pot ser pública, concertada i privada. L’objectiu de l’escolarització és transmetre a tots els alumnes els elements bàsics de la cultura, formar-los per assumir els seus deures i exercir els seus drets i preparar-los perquè s’incorporin a la vida activa o perquè puguin accedir a la formació professional específica. L’atenció a la diversitat d’interessos, motivacions i aptituds dels alumnes constitueix l’objectiu fonamental d’aquesta etapa educativa.

Síndrome de Down

La Llei d’integració social del minusvàlid –LISMI– de l’any 1984 va canviar radicalment a Espanya les perspectives escolars dels alumnes amb discapacitat intel·lectual en possibilitar el seu accés a l’escola ordinària, a l’escola «inclusiva». Fins aleshores, l’escolaritat dels nens amb síndrome de Down quedava limitada a l’escola especial. La possibilitat d’accedir a l’escola ordinària no depèn del grau d’intel·ligència sinó de les barreres que interposi la societat al procés de socialització dels nens amb discapacitat. El sistema educatiu de l’escola inclusiva permet als estudiants amb discapacitat assistir a classes regulars, juntament amb els seus companys, a les escoles del seu barri, adaptant els aprenentatges per mitjà dels suports que necessiti.

Signes d’alerta

Quan un nen que assisteix a l’escola ordinària presenta dificultats d’adaptació, no aprèn al ritme esperat, s’exclou del grup, no estableix relacions personals amb els companys o es desconnecta, és convenient fer una valoració per esbrinar què li passa. Però no es tracta només d’explorar el nen que pot presentar trastorns emocionals, un problema mèdic o passar per un període d’inquietud o ansietat produïda per la percepció de la seva discapacitat, sinó d’avaluar també com l’escola afavoreix el seu procés d’integració social. Es pot tractar d’una patologia greu (autisme, per exemple), que dificulti la inclusió escolar, un trastorn orgànic (celiaquia, hipotiroïdisme) que modifiqui la seva conducta o una adaptació inadequada. No s’ha d’atribuir a la discapacitat, de manera global, un problema d’adaptació o aprenentatge, sense avaluar-lo acuradament.

Orientacions preventivoterapèutiques

En principi tots els nens amb síndrome de Down o amb necessitats educatives especials haurien d’estar integrats a l’escola ordinària. A Espanya hi ha uns equips que avaluen el nen a l’inici de l’escolaritat, determinen les competències de l’alumne i els suports que necessitarà en el seu procés educatiu i dictaminen quin tipus d’escola és la més adequada a les seves necessitats. En funció d’aquest dictamen, assessoren els pares i són els pares, en darrer terme, els qui decideixen l’escolaritat que desitgen per al seu fill. Es tracta de decidir quin tipus d’escolarització pot ajudar millor el nen a desenvolupar les seves capacitats i preparar-lo per viure de la manera més autònoma possible, per integrar-lo socialment i laboralment en la comunitat quan sigui adult. Tanmateix, convé tenir en compte que el nen amb síndrome de Down necessita referents de normalitat per desenvolupar adequadament totes les capacitats, de manera que si s’opta per l’escolaritat especial caldria proporcionar-li activitats lúdiques o pedagògiques perquè les faci amb nens de la seva edat sense discapacitat.

Anar a dalt